Podmienky inzercie

Základné pojmy

Prevádzkovateľ:
KG Vision s.r.o., Seňa 130, 04458 Seňa, IČO: 44637179, DIČ: 2022786744, IČ DPH: SK2022786744
Portál:
www.inzi.sk
Služby:
Online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi.
Používateľ:
 • Súkromný inzerent – fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok
 • Firemný inzerent – fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti
 • Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov

Základné podmienky

 • Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
 • Využívanie služieb portálu Inzi.sk je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami inzercie.
 • Služby portálu Inzi.sk sú poskytované bezplatne.
 • Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa.

Pravidlá pre pridanie inzerátu na portál

 • Záložka „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky. K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie. Inzerát je automaticky platný po dobu 6 mesiacov, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže.
 • Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu Inzi.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami inzercie, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami inzercie.
 • Na portáli Inzi.sk je zakázané inzerovať:
  • chudnutie
  • erotické inzeráty, livechat, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky,
  • inzeráty v inom ako Slovenskom jazyku (aby boli eliminované zahraničné počítačové roboty a aby každý občan SR rozumel inzerátu)
  • bločky, faktúry, doklady
  • kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií)
  • propagácia a predaj cigariet, alkoholu a drôg
  • služby zhodného obsahu ako je Inzi.sk
  • rýchle a bezprácne zárobky
  • pyramídové hry
  • obsahujú HTML tagy alebo iné skripty
  • sú v rozpore s národnostnou, rasovou, náboženskou alebo inou diskrimináciou
  • sú bez zjavného obsahu
  • ponúkajú telesné orgány alebo časti tiel
 • Ďalej je zakázané:
  • písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek
  • do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (*#$%^&)

Administrácia inzerátov

 • V systéme Inzi.sk môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Moje inzeráty“, z vyhľadávania alebo z kategórie.

Záverečné ustanovenia

 • Podmienky inzerovania na portáli Inzi.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom.
 • Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu Inzi.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Portálu.